Thursday, February 17, 2011

Monkey Sketch


Photoshop sketch